(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

2

4

(placeholder)
(placeholder)

3

5

6

(placeholder)
(placeholder)

7

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

KONGESLÆGTEN

(placeholder)

Høvdinge Konger og Kvinder i Danmark og de nyeste Jakobsener Ellen, Mads og Eskil samt Sol.

FRA TIDERNES MORGEN OG FREM TIL SOL OG HENDES GENERATION

Middelklassen  

BEMÆRK!

Kongeslægten her, med stamtræ og hvad dertil hører, er relateret til slægten

Lund&Madsen der indgår som en del af fire slægter på Lars Jørgens Websteds tema:

  

SLÆGTERNE

INTRO TIL KONGESLÆGTEN

  

Midt i arbejdet med at rode rundt i slægternes formatering er der sket det herlige, at et nyt skud på stammen har set dagens lys... og så med navnet Sol!

Som første oldebarn lyser hun nu op som den klareste stjerne på vej ud i fremtiden.  

Ja...og det har da sat gang i flere refleksioner over livets gang på jord...  som:

  

Hvem er vi?  Hvor kommer vi fra? etc. Og hvor er vi på vej hen?

  

Det første kan vi vel knap spå om, men kigger vi lidt (eller meget) bagud er der nærmest ingen grænser for hvad der ellers kan ske!

På det seneste er der således kommet hul igennem... helt tilbage til hvor jernalderens myter begynder at blande sig med arkæologiens stadig vildere og vildere fund af forhistorisk tjald.  


Nu er familiens, nok til evig tid, ældst “kendte” formor og hendes far nemlig fundet!

Hun levede lidt efter år 0, det vil sige et par generationer efter Jesus tid, dengang der ialt antages kun, at have været små 300 millioner mennesker i hele verden!... Således er hun én ud af ca. 1.152.921.504.606.850.000 tip57 oldeforældre til Sol, et antal som end ikke min computer er i stand til at beregne helt præcist.

  

Det er et svimlende og ubegribeligt tal i en verden hvor den samlede befolkning til sammenligning, dags dato oktober 2020, kun udgør 7.812.467.753 individer, eller knap de 8 milliarder... og det fortæller os med al tydelighed, at alle mennesker, i den sidste ende, uundgåeligt må være i familie med hinanden mange gange...

og at vi med rette kan kalde os for

  

MENNESKEHEDEN.

    

  

Klik på næste punkt "Stamtræet" for at se generationsforløbet i "Kongeslægten".

På de efterfølgende sider omtales desuden et par håndplukkede stikprøver blandt de mange 58 generationer! Enhver er desuden velkomne med yderligere bidrag!


Kærlig hilsen Far, Bedste- og Oldefar, Lars Jørgen.

  

  

De øvrige af de nyeste Jakobsener... Jacob og Ole samt førstnævntes dejlige børn...

Thor med hunden Hadock  og Margueritte, mor til lille Sol.

"Myterne"

"Myterne" er afsnittet der gør et forsøg på at nærme sig virkeligheden gennem de vandrehistorier og arkæologiske fortolkninger som måtte have forplantet sig til vor tid om disse fjerne perioder fra før før, så her er der virkelig frit slag for den kreative fantasi! Reelt kan man ikke genskabe det fulde billede af livet som det levedes før skriftsproget...

...hvad folk tænkte og turde tro på er for altid gået tabt! Men

  

"Vikingerne"

Men "Vikingerne" er den sidste forhistoriske kultur men nu, ved hjælp af bautastene, med lidt mere kød på myterne! Hvem har ikke hørt om Regner Lodbrog eller Gorm den Gamle med Thyra og sønnen Harald Blåtand i Jelling. De er  kun omtalt af samtiden i korte stavelser hugget i sten! Men det har altså givet stof nok til et af de mest spændende epoker af Danmarkshisstorien!

  

"Lavadlen"

"Lavadlen" opstod i tilknytning til de efterfølgende kongedømmer, og den er umiddelbart at se som kongernes trofaste bagland... men er den nu også det? Det kunne være interesant at forske lidt på det felt!

Lavadlen var de som ikke lå aller forrest i datidens hierakier men, på den ene eller anden måde, mere var  mønsterbrydere der bare havde rystet sig fri af primært bondeklassen.

  

"Degnene"

"Degnene" var også nogle opkomlinge, men de forblev halvfattige og førte sig frem som samfundets dukse, udgørende en lille småborgerklasse under adelen og klerkeriet tæt på almuen. Det vil sige den samfundsklasse, der alt andet lige, nok var det lettest tilgængelige smuthul for social opstigen blandt jævne landområdernes bondealmue og byernes håndværkerlaug samt kuldrede og velmenene medlemmer af lavadlen. De har senere kaldt sig de "Kulturradikale".

  

"Almuen"

“Almuen” var den "klasse" som rummede langt de fleste af nutidens store middelklasses forfædre. De var den folkelige modsætning til gejstlighed og adel... og andre kulturelt ophøjede...de var den ikke priviligerede klasse, der i sin oprindelse end ikke heller var i nærheden af borgerskabet medmindre de udgjorde en indtægtsmulighed! På en måde var de de frieste mennesker!... Blot var de ofte tynget af fattigdom grundet almindelig naturlig knaphed, men dertil også på grund af undertrykkelse fra de herskende klasser!

(placeholder)

  

UDPLUK FRA KONGESLÆGTEN

Overordnet ville det have været en god idé at efterforske og, som et minimum, at fortælle en god historie om hvert enkelt generation i Stamtræet, inklusive tilstødende personer!... Det ville der uden tvivl kunne blive til en vældig krønike!

Indtil videre droppes et sådan projekt dog til fordel for al det andet  stof, der trænger sig på for færdiggørelse!

Skulle nogen imidlertid have lyst til at give sig i kast med den gode idé, at stykke en slægt-soap-opera sammen, så giver jeg gerne ideen videre  med et par stikord for en håndfuld udvalgte perioder i det knap 2000årige forløb.

  Linket “Kongeslægten", først på linkrækken herover og andre steder her på bladet, henviser til lige præcist nærværende blad. Det er skrevet i rødt, hvilket er signalet til, at man netop også er lige på stedet eller i det mindste på "tråden"! Som det kan ses er øvrige links blå, hvilket indikerer, at man via et klik på dem kan komme til kapitlets øvrige afsnit . Og så for sjovs skyld er stamtræet så lige blevet grøn, hvilket indikerer en anbefaling for et godt næste touch!

"Stamtræet"   

"Stamtræet" er hovedatraktionen. Her er det muligt at følge generationerne trin for trin, og her kan man orientere sig en smule om hvilke typiske kulturperioder man befinder sig i... og herunder ikke mindst i forhold til de tider der omtales her efterfølgende her på stedet.

Bemærk at det mellem de angivne links på bladet med Stamtræet også er muligt at downloade det rene skema som en pdf-fil, der jo som bekendt kan reguleres op og ned i størrelsen efter behag.

Med det downloadede "træ" liggende i et vindue for sig selv på skærmen kan der valfartes frit mellem de andre sider om Kongeslægten!

Både Lund og Madsen

og for den sags skyld også Jakobsen har rod i den gamle almue!

  

  "Middelklassen"

“Middelklassen” der fulgte, som vor demokratiske nutids magtfulde flertalsmængde er reelt den opgraderede almue... men nu tilsat tilløb af både degne og andre lavtlønnede højtuddannede. Tilsammen har denne nye klasseblanding udviklet en stadig større og større følsomhed og interlekt, som med et eller nok flere små slag har transformeret det meste af den danske befolkning til en altdominerende Velfærdsmiddelklasse.

Sammenholdt med- og understøttet af de tidligere tiders almuers ellers kollektive ydmyghed, degnenes selvhøjtidlighed og lavadlens frækhed er der med vor tids middelklasse skabt en dynamik, der uden videre matcher ikke bare oplysningstidens store omskiftelser men vel egentlig også selveste den kognitive revolution tilbage i urmenneskets muterende fortid.  

  

"Forbrugerne"

"Forbrugerne" har allerede domineret længe... alt efter temperament i omkring 60 år, men det er først nu, at fattigdom af den tungeste slags er afskaffet! Det vil sige, sådan da! For der er- og vil altid være nogen der er bagerst i flokken... muligvis er de løftet til et tåleligt materielt niveau, men der må fortsat forventes, at være store behov for eksistentiel førstehjælp! I øvrigt sådan som hele samfundet punktvis synes at måtte have den slags behov under mødet med den stadig øgede og skiftende kompleksitet i levevilkårene, hvor basale menneskelige behov har det med at komme i klemme!

Ja faktisk kan man tale om, at vi alle i stigende grad møder "hjemløshed" i kortere elller længere perioder... især opstået i forbindelse med menneskenes evindelige konfrontationer med "frie" individuelle valg i forhold til livsstil og tilhørende værdier og hverdagsliv. Det har således vist sig at mulighederne for den individuelle frihedstrang og fraværet af tvang i sig selv kan være en udfordring!


Det viste forfædretræ er opbygget efter omhyggelig forskning af tilgængelige kilder på nettet og andre steder. Nogen garanti for fejltolkninger kan dog ikke udstedes! Og glem bare ikke det faktum, at allene 20% af nutidens mennesker ikke skulle have den biologiske far som de selv går rundt og tror de har! Og tro endelig ikke at der har været mere orden på den slags i fortiden, det er der ingen tegn på skulle være tilfældet

(placeholder)

Middelklassen

MØNSTERBRUD!

Fra nyere tid kender vi i stigende grad til forskellige former for mønsterbrud... op og ned, hvor dygtighed og held eller mangel på samme, har ført til skift af sociale tilhørsforhold.

Overordnet har almuen i 18- 1900 tallene dog stille og roligt bevæget sig ad to hovedspor, dels som bønder og dels som håndværkere og arbejdere, der så gradvist har mødt så forbedrede kår i indkomst og uddannelse, at de for de flestes vedkommende er mødtes igen i efterkrigstidens store middelklasse.

Herfra skulle grundlaget for idealsamfundet, hvor få har for meget og færre for lidt, være skabt... inklusive sikker adgang til både velfærd, sundhed og uddannelse for alle. Blot har situationen fået den hage, har det vist sig, at naturen er kommet helt ud af balance... først resulterende  i en globalt misligholdt, forurenet og udpint biodiversitet og så i et truet klima.

Mange steder har den menneskelige adfærd medført udslettelse af såvel dyre- som plantearter medens endnu flere steder befinder sig nær sammenbruddets rand med fortsat misligholdelse og ubalance tilfølge.

Aktuelt nu i 2020-21 er der endog, udover alle de andre velkendte onder, udbrudt en global pandemi med spredning af et ukendt antal af muterende virus der udarter sig i alle mulige varianter af influensa-lignende sygdomme under fællesbetegnelsen Corona, tilsyneladende uden for menneskelig kontrol!

Man kan sige, at alt dette er en moderne genopførelse af dansen omkring guldkalven, hvor naturen er trådt i guds sted og således nu straffer menneskene for deres svigt! Og menneskene... ja de farer bare forvildede omkring, og er foreløbig ikke kommet videre end at skabe større og større skævhed i en hysterisk bevægelse for at redde sig selv... og hvem ved! Måske er det hele fuldstændig overflødigt... måske skal de bare lære at opføre sig ordentlig... måske går verden under, eller måske løser alt sig selv og helt sikkert... det meste er ude af menneskelig kontrol!

Således er udfordringen for stamtavlens nyeste generationer nu, at nytænke verdens indretning, balance og fordeling af goderne. En sådan bevægelse har plukvist været under opsejling længe og der er grund til at være optimist i forhold til udviklingen.

Der er helt enkelt brug af en ny fornuftig kulturfilosofi der kan understøtte både de nye teknologier og de økonomiske samt organisatoriske strukturer der skal til for at skabe en demokratisk fremtid uden nogen former for

korruption og overtro.


KONGERNES DOMINANS

Hov! vil nogen måske indvende... var der ikke noget med kongelig- og adelig dominans i den der Kongestamtavle? Hvad bestiller almuefolk og glade forbrugere i den sammenhæng?

Jo, den er god nok... og det har derfor også sin egen forklaring, for det er jo bare sådan, at vi alle jo ikke er helt så kongelige som det lige kunne antydes... ja selv de eventuelt kongelige er vel ikke mere kongelige end det gør noget, når man trænger ned i arvefølgen!

Lige så snart der trædes ud af de kongelige rækker... ud der hvor de fleste af os er i forvejen... da forsvinder, i løbet af ganske få generationer ,stort set al kendskab til de individuelle forfædre ned i folkedybet, hvor vi alle gemmer hver vore milliarder af mere beskedne og ukendte slægtsoprindelser

Langt de fleste forfædre  er således glemt al den stund, at de lavere kaster, almuen med flere, aldrig er blevet registreret i samme omfang som eksempelvis præster og herremænd og og den slags, og da slet ikke som kongerne!

Når man således dykker ned i de tidligere generationer kommer de fleste ikke længere end til almuen for to- tre hundrede år siden. Men dog kan det hænde, at man midt i vrimlen af bønder og andre ydmyge skabninger træffer på en skolelærer eller  måske ligefrem en præst! Og i så fald kan man i gode tilfælde godt forvente at komm en lille håndfuld generationer længere tilbage.

Endnu sjældnere kan det nu også hænde, at en forfader eller -moder har tilhørt en personlighed fra lavadlen! En som måske igen har haft en slægtning dirkte i de kongelige rækker, og om ikke andet, så måske bare som resultat af en "uægte" forbindelse!

En del af det at være kongelig indebar jo ofte en noget friere omgang med seksuelle partnere, og som det hed... i det mindste en eller flere til den "venstre hånd". Ja, og har man så først fat i en sådan flig af noget "højt på strå", så er sandsynligheden for at man kan finde fuldfede kongelige aner i flere lag rimeligt store, med en hel lille kongerække i den yderste ende, så langt forskningen ellers rækker tilbage i historien.

Se nu blot på det fundne stamtræ med de 57 generationer, og bemærk den henholdsvidt stigende eller faldende status, fra os selv og tilbage til de gamle høvdinge og konger, eller fra kongerne og frem til nu.